Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1953

 1. Beschouwing over de bodembreedte van de bij de dijken van Oostelijk-Flevoland te maken grondverbeteringen RWS Rapportendatabank

  Gezien het feit, dat het maken van een grondverbetering bij het grootste deel van de dijken van de Oosterpolder niet kan worden vermeden, is het van belang om na te gaan of de nu toegepaste afmetingen...

  1953

 2. Rapport over de invloed van stormen en hoge waterstanden en meer in het bijzonder van de storm van 1 februari j.l. op de Rottumerplaat : het oude duintje, de zanddijk, de stuifdijken en het z.g. rif RWS Rapportendatabank

  Bespreekt de toestand voor en na stormen. Per onderdeel worden de te nemen maatregelen genoemd.

  1953

 3. Jaarverslag Rijkswegenlaboratorium RWS Rapportendatabank

  Jaarverslag van het Rijkswegenlaboratorium.

  1953

 4. Dijksbeschadigingen in Zeeland veroorzaakt door de stormvloed op 1 februari 1953 RWS Rapportendatabank

  1953

 5. De zandbeweging in de drie Merweden, Noord en Kil ingeval stuw X wordt gemaakt RWS Rapportendatabank

  1953

 6. De invloed van de afdamming van de Hollandsche IJssel in de benedenmond op de gemiddelde getijbeweging en de max. superstormvloedstand RWS Rapportendatabank

  Legt de resultaten vast van enkele getijberekeningen. Concludeert dat de veranderingen in de getijbeweging gering zijn.

  1953

 7. Handleiding voor de compensatie poolplanimeter RWS Rapportendatabank

  1953

 8. Rapport hoogwaterperiode in december 1952 op de Maas in Zuid-Limburg 21 juli 1953 RWS Rapportendatabank

  1953

 9. Inleiding tot de methode der karakteristieken RWS Rapportendatabank

  1953

 10. Inleiding tot het impedantie-begrip en de theorie van de trillingsfilters in de hydraulika RWS Rapportendatabank

  1953