Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1951

 1. IJking Ottmolens RWS Rapportendatabank

  1951

 2. Ontstaan en aard van de bodem van de Noordoostpolder RWS Rapportendatabank

  De bodem van de Noordoostpolder is opgebouwd uit een aantal lagen die in verschillende tijden zijn afgezet.Het voetstuk van de Noordoostpolder wordt gevormd door diluviale afzettingen. In de bovenste laag...

  1951

 3. Onderzoek naar het zoutuitwisselingsproces in de zeesluizen te Terneuzen door middel van stroomsnelheidsmetingen RWS Rapportendatabank

  1951

 4. Het rollend zandtransport in rivieren RWS Rapportendatabank

  1951

 5. Nederlandsche Waddengebied : overzicht van de rapporten tot 1 augustus 1941 RWS Rapportendatabank

  Er wordt niet alleen een overzicht gegeven van de door het arrondissement en de noordelijke afdeling van de Studiedienst in Hoorn opgemaakte rapporten, maar ook een korte samenvatting. Ook van andere -...

  1951

 6. De berging van de bij baggerwerken in de Oosterpolder vrijkomende grond. RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van de voor- en nadelen van het graven van vaarten en tochten voor de bemaling van de polder. Na het droogmalen van de polders kwamen deze waterleidingen als geulen in het terrein te voorschijn....

  1951

 7. De bestemming en de waardering van de Noordoostpolderbodem RWS Rapportendatabank

  Reeds voor de inpoldering vroegen bestemming en waardering aandacht. Op de kennis van de bodem verkregen door boringen onder water, heeft men verwachtingen gebouwd omtrent het gedrag van de gronden en...

  1951

 8. Peilingen op de Bovenrivieren : richtlijnen voor in de toekomst te verrichten dwarspeilingen RWS Rapportendatabank

  1951

 9. Amer en Hollandsch Diep tot kmr. 983.680 : inhoudsveranderingen en gebaggerde hoeveelheden RWS Rapportendatabank

  Tevens zijn bijgevoegd de inhoudsveranderingen Amer-Hollandsch Diep tot 1960. Gaat na in hoeverre de inhouden van het riviervak sinds 1920 zijn veranderd.

  1951

 10. Nota betreffende de afwatering van de polder de Biesbosch, de Louisa- en Cannemanspolder, de Tongplaat en het Zuidplaatje in verband met afsluitingsplannen in het gebied der benedenrivieren RWS Rapportendatabank

  Het betreft uitwateringsberekeningen van de Biesboschpolder na uitvoering van stuw X bij Moerdijk in het Hollands Diep. Na uitvoering van dit plan is natuurlijke afwatering van de Biesboschpolders nog...

  1951