Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1950

 1. Voordracht over de bevaarbaarheid van de grote rivieren in Gelderland te houden voor de Geldersche Industriele Club en de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Departement Arnhem, beide te Arnhem op de lunchvergadering op 12 oktober 1950

  1950

 2. Nota betreffende de noordwestelijke begrenzing van de Oosterpolder

  Eerst wordt aandacht besteed aan de vorm en de ligging van de hoofdstad en voor zover dat in verband daarmee nodig is, aan de plaats van de sluizen aan het noordelijk einde van het Middenkanaal, de Ho...

  1950

 3. Stroommetingen en suggesties ten behoeve van een inpoldering van de Brakman

  1950

 4. Nota over de wenselijkheid, de doelmatigheid en de consequenties van een inkorting van het oude hoofd te Walsoorden

  1950

 5. Superstormvloedberekening voor het riviervak Mond der Donge-Lith : onderlinge vergelijking tussen de uitkomsten volgens de stormvloedberekening en het modelonderzoek in het Waterloopkundig Laboratorium te Delft

  1950

 6. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde

  1950

 7. Overzicht van de getijberekeningen, die betreffende de Zuid-Westelijke Waddenzee werden uitgevoerd met een opgave van de gevonden resultaten

  1950

 8. Verslag van de stroefheidsmetingen op kunstmatig beijzelde betonwegvakken al of niet behandeld met stroefmakende middelen

  01-1950

 9. Nota betreffende de geprojecteerde bochtafsnijding van de IJssel nabij Doesburg : met 5 bijlagen

  12-1950

 10. Ontzilten van binnenwater

  12-1950