Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1942

 1. Nota betreffende een plan tot afsluiting van de rivier de Donge en het Oude Maasje RWS Rapportendatabank

  Geeft een beschouwing over het plan tot afsluiting van Donge en Oude Maasje naar aanleiding van het advies van ir. P.A. van de Velde. Schetst een toekomstbeeld met een cijfermatig overzicht.

  1942

 2. De verdamping van het IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  Verslag van een vergelijkend meteorologisch onderzoek naar de gemiddelde jaarlijkse verdamping van IJsselmeerwater t.b.v. de waterbeheersing van de omliggende landstreken in droge perioden, aan de hand...

  1942

 3. Voorloopige aanteekeningen betreffende de grondslagen voor het plan van de zuidelijke polders, in het bijzonder voor dat van den zuidwestelijken polder RWS Rapportendatabank

  Beschouwing van het vooronderzoek voor het ontwerpen van een verkavelingsplan ten behoeve van de inrichting van de zuidelijke IJsselmeerpolders. De eisen van de landbouw, als meest bepalende factor, zijn...

  1942

 4. Voorloopige resultaten en conclusies van een onderzoek naar den invloed van grondwaterstroomen op de chloorgehalten van het grondwater in de IJsselmeerkom RWS Rapportendatabank

  Geohydrologisch onderzoek naar de gesteldheid van het grondwater in de kom van het IJsselmeer. Het diffusie proces en kwelsnelheid worden theoretisch aan de hand van grondvergelijkingen beschouwd en vervolgens...

  1942

 5. Voorloopige nota betreffende verlandingsmogelijkheden in de zuidwestelijke en noordelijke wateren van Nederland RWS Rapportendatabank

  1942

 6. Inleiding tot de getijberekening RWS Rapportendatabank

  1942

 7. Aanteekeningen betreffende de mogelijkheden tot zandwinning in den zuidwestelijken hoek van het IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar de exploitatie van zand op het Muiderzand en ten noorden van Naarden van belang voor de dijkaanleg en wegenbouw bij de inpoldering. Behandeld worden de kwaliteit van de zandlagen (op basis...

  1942

 8. Ontwerp rapport van de Commissie inzake stormvloeden op de benedenrivieren RWS Rapportendatabank

  Onderzocht is op welke stormvloedstanden in het gebied van de benedenrivieren gerekend moest worden indertijd en welke stormvloedstanden in de toekomst zouden ontstaan indien in de waterstaatstoestand...

  1942

 9. Waterhuishouding van Nederland, zuidwestelijk deel : voorlopige nota RWS Rapportendatabank

  1942

 10. Nota betreffende beschikbare hoeveelheden ophoogzand in de beneden-rivieren RWS Rapportendatabank

  1942