Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1938

 1. De voorzieningen aan de IJsselmonden RWS Rapportendatabank

  Korte inleiding over nota AII, dat een plan voor de werken aan de IJsselmonden geeft; bezwaren tegen het plan van nota AII; vergelijking van plannen I (met een "groene rivier"), II (met omlegging...

  1938

 2. Beknopte nota over de frequenties van stormvloeden RWS Rapportendatabank

  1938

 3. Enkele opmerkingen over den invloed op de Westerschelde van werk en tot landaanwinning in het Verdronken Land van Saeftingen RWS Rapportendatabank

  1938

 4. Beschrijving van de Provincie Zeeland behoorende bij de Waterstaatskaart RWS Rapportendatabank

  1938

 5. Globale raming van kosten voor: de verschillende ontwerpen tot verbetering van het Pannerdensch - Kanaal; het hoogwatervrij afsluiten van den bovenmond van den Oude - Rijn; het hoogwatervrij indijken van de Huissensche Waarden; met opgaven van meterieel, materialen, brandstoffen, loonen enz., en berekend volgens de in 1938 geldende prijzen RWS Rapportendatabank

  1938

 6. Het dwarsprofiel van de wegen in den Noordoostelijken polder : voorloopige nota RWS Rapportendatabank

  Bespreking van de ontwerp-dwarsprofielen voor de polderwegen, de hoofdwegen en de weg Lemmer-Ramspol ten behoeve van de inrichting van de Noordoostpolder.

  1938

 7. Algemeene instructie voor de kantonniers : in dienst bij den Rijkswaterstaat en den Dienst der Zuiderzeewerken 1938 RWS Rapportendatabank

  1938

 8. De invloed van een niet-stormvloedvrije ringdijk om de Biesbosch op de stormvloedstanden in de omgeving RWS Rapportendatabank

  1938

 9. De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee : negende album RWS Rapportendatabank

  Het werk aan de Noordoostpolder wordt belicht.

  1938

 10. Belastingklassen en dwarsafmetingen der bruggen RWS Rapportendatabank

  Beschouwingen over de inpassing van verschillende typen bruggen in het te ontwerpen wegennet van de Noordoostpolder, resulterend in een voorstel van algemene eisen.

  1938