Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1938

 1. Globale raming van kosten voor: de verschillende ontwerpen tot verbetering van het Pannerdensch - Kanaal; het hoogwatervrij afsluiten van den bovenmond van den Oude - Rijn; het hoogwatervrij indijken van de Huissensche Waarden; met opgaven van meterieel, materialen, brandstoffen, loonen enz., en berekend volgens de in 1938 geldende prijzen

  1938

 2. Het dwarsprofiel van de wegen in den Noordoostelijken polder : voorloopige nota

  Bespreking van de ontwerp-dwarsprofielen voor de polderwegen, de hoofdwegen en de weg Lemmer-Ramspol ten behoeve van de inrichting van de Noordoostpolder.

  1938

 3. Algemeene instructie voor de kantonniers : in dienst bij den Rijkswaterstaat en den Dienst der Zuiderzeewerken 1938

  1938

 4. De invloed van een niet-stormvloedvrije ringdijk om de Biesbosch op de stormvloedstanden in de omgeving

  1938

 5. Negende Album van de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee

  Het werk aan de Noordoostpolder wordt belicht.

  1938

 6. Belastingklassen en dwarsafmetingen der bruggen

  Beschouwingen over de inpassing van verschillende typen bruggen in het te ontwerpen wegennet van de Noordoostpolder, resulterend in een voorstel van algemene eisen.

  1938

 7. Water movements in the Straits of Dover

  1938

 8. Rapport betreffende de kanalisatie van den IJssel : E.M.H. Schaank ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren, Studiedienst

  1938

 9. Bestemming van den grond uit de kanalen : te behandelen vraagpunten

  Op basis van in 1935 gemaakte ramingen wordt de verwerking van de uitgebaggerde klei, veen en zand ten behoeve van de kanalenaanleg voor de Noordoostpolder behandeld.

  1938

 10. Bestemming van den grond uit de kanalen

  Uit het baggerspecie komen klei, veen en zand. Klei mag niet willekeurig in de polder gestort worden, storten van een dikke laag zuiver veen op de polderbodem maakt deze waardeloos. Zand zal zoveel mogelijk...

  1938