Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1917

 1. Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 3 maart 1914, no. 4, om te onderzoeken welk tracé uit een technisch en economisch oogpunt het meest in aanmerking komt voor een kanaal tot verbinding van Twenthe met de scheepvaartwegen in Nederland PUC

  1917

 2. Verslag der Commissie van advies in zake verbetering van den scheepvaartweg van Amsterdam naar de Lek, ingesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat dd. 14 augustus 1915 no. 277 Afdeeling Waterstaat PUC

  1917

 3. Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat ; no. 8 : Beschrijving van den bouw van de derde schutsluis in het kanaal door Zuid-Beveland te Hansweert PUC

  1917

 4. Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat ; no. 9: Over straatklinkers, welke aan hooge eischen voldoen en de wenschelijkheid om de levering van straatklinkers afzonderlijk aan te besteden [...] Over friesche steen, in het bijzonder in Friesland gebakken straatsteen PUC

  1917

 5. Overzicht der scheepvaartwegen in Nederland : met overzichtskaart en schetskaarten : zesde uitgave (1917) en zevende uitgave (1920) PUC

  1917

 6. Mededeelingen betreffende den watersnood 1916 en de in verband daarmede genomen maatregelen PUC

  1917

 7. Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat ; La. A : verslagen omtrent proeven in 1916 genomen met verschillende soorten van verharding op gedeelten der rijkswegen in de 10de directie PUC

  1917

 8. Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat ; no. 11 : nota betreffende berekeningen omtrent rivierverbeteringen PUC

  1917

 9. Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat no. 10 : Nota betreffende de toepassing van gewapend beton voor heipalen PUC

  1917

 10. Verslag van het voorgevallene op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1916 op 1917 PUC

  1917