Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1917

 1. Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 3 maart 1914, no. 4, om te onderzoeken welk tracé uit een technisch en economisch oogpunt het meest in aanmerking komt voor een kanaal tot verbinding van Twenthe met de scheepvaartwegen in Nederland

  1917

 2. Verslag der Commissie van advies in zake verbetering van den scheepvaartweg van Amsterdam naar de Lek, ingesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat dd. 14 augustus 1915 no. 277 Afdeeling Waterstaat

  1917

 3. Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat ; no. 8 : Beschrijving van den bouw van de derde schutsluis in het kanaal door Zuid-Beveland te Hansweert

  1917

 4. Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat ; no. 9: Over straatklinkers, welke aan hooge eischen voldoen en de wenschelijkheid om de levering van straatklinkers afzonderlijk aan te besteden [...] Over friesche steen, in het bijzonder in Friesland gebakken straatsteen

  1917

 5. Mededeelingen betreffende den watersnood 1916 en de in verband daarmede genomen maatregelen

  1917

 6. Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat ; La. A : verslagen omtrent proeven in 1916 genomen met verschillende soorten van verharding op gedeelten der rijkswegen in de 10de directie

  1917

 7. Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat ; no. 11 : nota betreffende berekeningen omtrent rivierverbeteringen

  1917

 8. Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat no. 10 : Nota betreffende de toepassing van gewapend beton voor heipalen

  1917

 9. Verslag van het voorgevallene op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1916 op 1917

  1917

 10. Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat : no. 12 : Kort verslag van een bezoek in 1916 gebracht aan het Panama-kanaal en aan verschillende sluis- en kanaalwerken in Noord-Amerika...

  [Vervolg nhoud] II. Eenige aanteekeningen naar aanleiding van een 1916 gemaakte reis naar Noord-Amerika ter bezichtiging van werken op waterbouwkundig gebied .... III. Eenige aanteekeningen naar...

  1917