Zeegat van Texel : Nota betreffende het zeegat van Texel en de aangrenzende oevers.

Ir. J.A. Beckering Vinckers
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
02-1951

De studie, waarvan het resultaat in deze nota is neergelegd, omvat de in de loop der tijden. voorgekomen veranderingen in het stroomgebied van het zeegat; van Texel en het zuidelijk deel van de Waddenzee.

Gemeend werd, dat door aan de studie deze uitgebreidheid te geven, beter inzicht kon worden verkregen in de , vraagstukken
welke daartoe de directe aanleiding waren. Mede werd hierdoor aan de meermalen geuite wens tegemoetkomen, om, evenals dat voor de overige noordelijke zeegaten reeds is geschied het gehele gebied van het zeegat van Texel aan een hydrografisch onderzoek te onderwerpen.

Het directe doel, dat met deze studie werd beoogd was tweeerlei, t.w.:
a. het opsporen van de oorzaken yan de waargenomen verdiepingen vóór de Helderse Zeewering;
b. het 'beantvvoorden van de vraag of het voor de verdediging van de zuid-oostklJ.st van Texel nodig is de betonnen drull voor de stuifdijk te handhaven.