Woningbouw en hittestress in een veranderend klimaat : testbed Den Haag

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenM), Koninklijk Nederlands meteorologisch Instituut, S. Koopmans, R.J. Ronda, G.J. Steeneveld, voorw. D.J. Tijl
De Bilt : KNMI
2018

Aanleiding voor deze studie is de beleidsopgave van Nederland om tot 2040 nog één miljoen additionele woningen te bouwen (EIB, 2015), waarvan naar verwachting een groot deel zal worden toegevoegd aan de huidige woningvoorraad van de grootste steden in Nederland. De reden hiervoor is dat er ook in Nederland een trek naar de stad gaande (CBS, 2016) is, waarbij naar verwachting de bevolking in de grootste Nederlandse gemeenten sterk toeneemt, terwijl de bevolking in kleine, perifeer gelegen gemeenten juist krimpt. Deze beleidsopgave betekent dat de druk op de bebouwde omgeving steeds meer zal toenemen en heeft onder meer tot gevolg dat steeds meer mensen zullen worden blootgesteld aan het specifieke lokale klimaat in de stad (zie box 1), een uitdaging die steeds urgenter wordt als door een, veranderend klimaat de temperatuur in zowel het rurale gebied als in de stad verder toeneemt.

28 p.
Fig.
(Intern rapport ; IR-2018-03)
Met ref.
KNMIAUT2018