Welk verband bestaat er, bij toepassing van een berm in het dijktalud, tussen de reductie in golfoploop en de vorm van het dwarsprofiel, alsmede de golfkarakteristieken (regelmatige golven)

Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW), W.A. Venis, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD), Waterloopkundige Afdeling
Den Haag : RWS DD
12-1970

Vraag gesteld door Werkgroep 1 van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen aan ir. W.A. Venis van Rijkswaterstaat Deltadienst.

19 p.
Bijl., fig., graf.
Omslagtitel: Verband van reductie golfoploop en de vorm van het dwarsprofiel
Notanr. W-69.090