Watervogels in Nederland 2006/2007

F. Hustings (etc.) ; SOVON Vogelonderzoek Nederland
Nijmegen : SOVON
2008

In dit rapport worden de watervogeltellingen besproken die in Nederland van juli 2006 tot en met juni 2007 werden uitgevoerd. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. Zoute Delta), maandelijkse tellingen op ganzen- en zwanenpleisterplaatsen, periodieke tellingen van hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee (vijf integrale tellingen per seizoen en maandelijkse tellingen in selectie van gebieden) en de midwintertelling in januari. Het onderzoeksgebied omvat alle belangrijke wetlands binnen Nederland en agrarische cultuurlandschappen die van belang zijn voor ganzen en zwanen. Tijdens de midwintertelling worden nog een groot aantal kleinere wateren en agrarisch gebied op alle soorten watervogels geteld.

176 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
SOVON monitoringrapport 2008/04
Waterdienst rapport 2008.061
In opdracht van Ministerie van LNV, Vogelbescherming Nederland, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)