Voorverkenning kosten en effecten KRW voor het Nederlandse bedrijfsleven

ECORYS, Witteveen+Bos
ECORYS
02-04-2007

De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) kost het bedrijfsleven in het ergste geval 180 miljoen euro. In dit geval wordt alleen gekeken naar ecologische belangen. Als ecologische en economische belangen meer in evenwicht zijn, vallen de kosten voor het bedrijfsleven lager uit. Op dit moment biedt de KRW wat betreft beleidsdoelstelling en normering nog ruimte voor eigen interpretatie door de lidstaten. Het is aan te raden om de effecten van een andere indeling van waterlichamen te onderzoeken.

In opdracht van VNO-NCW, VEMW VNCI in samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken