Verslag van het verkeersonderzoek in het Lauwerszeegebied in 1970

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Hoofdafdeling Cultuurtechniek en Recreatie, door H.A. Bruning
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1971

Het onderzoek naar het recreatieverkeer in de Lauwerszee dat in juli 1969 van start is gegaan, is in 1970 voortgezet met het doel de verdere ontwikkelingen in het recreatieverkeer te kunnen volgen. Tevens kan door dit onderzoek een indruk worden verkregen omtrent het aantal bezoekers aan dit in ontwikkeling zijnde recreatiegebied. Door het gebruik van zelfregistrerende telapparatuur, aangevuld met enkele visuele tellingen en verkeersenquêtes, kunnen gegevens worden verkregen over het jaar, de maanden, weken, dagen en uren; de samenstelling van het verkeer, de verdeling over de dag, de herkomst van de bezoekers etc. De resultaten van meerdere jaren kunnen als uitgangspunt dienen voor de prognoses van het toekomstige recreatieverkeer en vormen een leidraad voor de op korte termijn gewenste ontwikkeling en inrichting van het gebied. In dit verslag is in het kort aandacht besteed aan de methode van onderzoek. Vervolgens is ingegaan op de resultaten van de verkeerstellingen en zijn de resultaten van de verkeersenquêtes weergegeven, waarbij o.a. is ingegaan op de reden van het bezoek en de afgelegde afstand.

[42] p.
graf., krt., tab.
(Intern Rapport ; no. 243)
Met samenvatting
Met lit. opg.