Verslag der Commissie van advies in zake verbetering van den scheepvaartweg van Amsterdam naar de Lek, ingesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat dd. 14 augustus 1915 no. 277 Afdeeling Waterstaat

[voorzitter J.C. Ramaer]
{S.l.] : RWS
1917

78 p.
Met losse bijlagen: graf., profielen