Veiligheid Nederland in Kaart [VNK] : risicocase dijkring 14 Zuid-Holland, berekening van het overstromingsrisico

E.J. Melisie, Grontmij, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), P.J.G. Blanker
Delft : RWS, DWW
01-2006

Het project ?Veiligheid van Nederland in Kaart? (VNK) geeft uitwerking aan doelstellingen die in het kabinetsstandpunt ?Anders omgaan met water? zijn verwoord. In het kabinetsstandpunt is aangegeven dat voor elke dijkring in Nederland de overstromingskans en de mogelijke kwetsbare locaties (zwakke plekken) in beeld worden gebracht. Ook zal een beeld worden gegeven van de gevolgen van overstromingen. Op deze wijze kan inzicht worden verkregen in de kosten en baten van maatregelen ter verbetering van de overstromingsveiligheid. Dit biedt de mogelijkheid tot het identificeren van kosteneffectieve maatregelen voor het of bereiken van een gewenst veiligheidsniveau. Dit rapport beschrijft de stappen, aannames en resultaten in het bepalen van het verwachte overstromingsrisico voor dijkringgebied 14. Dit betekent dat een inschatting wordt gegeven van het te verwachten economisch risico bij een gegeven situatie en de daarbij behorende on-zekerheden. De berekende kansen in de sporen 1 (dijken en duinen) en 2 (kunstwerken) van VNK dienen als vertrekpunt voor de risicocases. Er wordt bijvoorbeeld uitgegaan van het randvoorwaardenboek 2001, het gebiedsgebruik anno 2002 en worden geen maatregelen meegenomen die het risico mogelijkerwijs verminderen. Er wordt dus geen rekening gehouden met nieuwbouwplannen, dijkversterkingen, wijzigingen in het peilbeheer en menselijk handelen na een overstroming. De in dit rapport berekende risico?s zijn gebaseerd op de kansen zoals die beschikbaar waren op 1 juni 2005. Op basis van die kansen en de interpretatie daarvan, is het verwachte risico berekend. Het kan zijn dat op basis van externe review of nadere berekeningen andere kansen gebruikt hadden moeten worden om de gevolgen en het risico te bepalen. Voor zover die wijzigingen bekend zijn bij het schrijven van dit rapport, is dat vermeld. Bij een overstromingskans van de dijkring van 1/2500 per jaar bedraagt het economisch risico voor dijkringgebied 14 Zuid-Holland 2,3 miljoen euro per jaar. De grootste schade bedraagt 37 miljard euro en vindt plaats bij een drievoudige doorbraak ter hoogte van Katwijk, Scheveningen Boulevard en Ter Heijde. De belangrijkste conclusie die volgt uit deze studie is de constatering dat de kans op een overstroming in dijkringgebied 14 niet groot is, maar indien er een overstroming plaatsvindt dit wel kan leiden tot een groot overstroomd gebied en hoge schade. Overstromingen vanuit de zee zijn over het algemeen kortdurend. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het hoge achterland direct achter de waterkering. Overstromingen vanuit de rivier duren door het lage achterland langer, maar kunnen worden afgeremd door waterkerende elementen. Secundaire keringen direct achter de primaire kering hebben een groot effect op de berekende schade.

93 blz.
graf., krtn.
Rapportnr. DWW-2006-010
Project Veiligheid van Nederland in Kaart (VNK)
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Water