Veiligheid en gezondheid op recreatieterreinen : resultaten van een onderzoek bij 25 campings in Zeeland en Zuid-Holland

Ministerie LNV. Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie VROM. VROM-Inspectie. Regio Zuid-West, Numan, E.
VROM Inspectie
2006

In augustus en september 2006 heeft de VROM-Inspectie Zuid-West (VI-ZW) een onderzoek uitgevoerd bij 25 grote campings in Zuid-Holland en Zeeland. Doel was om een beeld te krijgen van de naleving van de regels op het gebied van veiligheid en gezondheid, en het toezicht door gemeenten daarop. Ook is gekeken of campings de regelgeving inzake waterwinning en legionella voldoende naleven. Uit het onderzoek blijkt dat met name de regels inzake legionella niet goed worden nageleefd. In veel

gevallen waren campinghouders onvoldoende op de hoogte van hun verplichtingen om watermonsters te

nemen. Daarnaast bleken onder meer de opslag van gasflessen, de verplichtingen inzake propaantanks

en de regels over de brandveiligheid van gebouwen niet in alle gevallen te worden nageleefd. Daar waar

een gemeente in het recente verleden al een handhavingsactie bij de camping had uitgevoerd (gericht op

veiligheid) was de mate van naleving over het algemeen in orde. Opvallend was wel dat relatief veel

gebouwen op de campings (recreatie- en andere verblijfsruimtes) niet over een gebruiksvergunning

beschikken. Bij een aantal campings werden bestrijdingsmiddelen aangetroffen die niet op een camping

mogen worden toegepast. Van de door de VWA onderzochte speeltoestellen voldeed een kwart niet aan

de veiligheidseisen.

Kopie.
17 p.
VROM 7063