Uitvoering en uitbesteding : ontwikkelingen in de organisatie van waterbouwkundige werken bij de Rijkswaterstaat

Dirk Maarten Ligtermoet, Harry de Visch Eybergen,

1990

Een globale lijn in de ontwikkeling van de organisatie van bouwactiviteiten bij de Rijkswaterstaat wordt geschetst. Twee aspecten hiervan die in dit rapport centraal staan zijn de wijze waarop de Rijkswaterstaat de directie over uit te voeren werken organiseerde, en de wijze waarop de relatie met aannemersbedrijven werd ingevuld. Behandeld worden : - de belangrijkste kenmerken van de Rijkswaterstaat-organisatie in historisch perspectief ; - de aanleg van de Rotterdamse Waterweg in de tweede helft van de vorige eeuw ; - de organisatie van de Zuiderzeewerken ; - de Deltawerken ; - de vergelijkbaarheid in organisatievormen bij de aanleg van grote infrastructurele werken.

76 p.
foto's ; 30 cm.
In opdracht van de Hoofddirectie van de Waterstaat, onder begeleiding van P.A. de Wilde. - Lit. opg. : p. 73-74(Rijkswaterstaat-serie ; 52)