Uitspoeling en afbraak van dichloorpropeen : een modelstudie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Flevoland (RWS, FL), door D.F.M.J. Huisman
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Flevoland (RWS, FL)
1991

Deze modelstudie is uitgevoerd in het kader van een meerjarig onderzoek naar de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen in de bloembollenteelt, dat in 1989 door Rijkswaterstaat, Directie Flevoland op proefboerderij "De Waag" in de Noordoostpolder is gestart. In deze modelstudie staat de uitspoeling van het bestrijdingsmiddel dichloorpropeen centraal. Om inzicht te krijgen in de uitspoeling van deze stof zijn allereerst twee jaar veldmetingen gedaan, waarbij de grondwaterstand, afvoer, temperatuur, neerslag en stofconcentratie in bodem en drainwater zijn gemeten. Vervolgens zijn er laboratoriummetingen verricht ter bepaling van de afbraak en de sorptie van de stof. Deze metingen zijn gebruikt als invoer en vergelijkingsgegevens voor de modelstudie. Daarnaast zijn de bodemkarakteristieken bepaald. In deze modelstudie zijn de computermodellen PESTLA en SWACROP/TRANSOL, beiden ontwikkeld aan het Staringcentrum, gebruikt en vergeleken. PESTLA is een eenvoudig model ter beschrijving van de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen en is gebaseerd op de vergelijking van het behoud van massa voor de stof en een evenwicht transportmodel. SWACROP is een waterkwantiteitsmodel ter beschrijving van de waterbalans en de grondwaterstanden in de bodem.

52, [52] p.
fig., tab.
(Werkdocument / Directie Flevoland ; 1991-17 Lio)
Met lit. opg.