Trajectnota/MER verbinding Roosendaal-Antwerpen

NS Railinfrabeheer, Projectteam verbinding Roosendaal-Antwerpen, Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant (RWS, NB), Rijkswaterstaat directie Zeeland

2000

Bevat de resultaten van de trajectstudie/milieu-effectrapportage (MER) naar de mogelijkheden om extra spoorcapaciteit tussen Roosendaal en Antwerpen te realiseren. Het hoofdrapport bestaat uit 2 delen. In deel A wordt ingegaan op de probleem- en doelstelling. Richt zich met name op de huidige baan Roosendaal-Antwerpen en op de splitsingspunten aan de noord- en zuidzijde van het emplacement Roosendaal. Tevens wordt ingegaan op de huidige en toekomstige problemen met betrekking tot de leefbaarheid rond het bestaande spoor. Verder worden de varianten en alternatieven per deelgebied beschreven en vergeleken. In deel B wordt de alternatiefontwkkeling beschreven en de beschrijving van de huidige situatie in het studiegebied en ontwikkeling van het studiegebied. Hierbij wordt aandacht besteed aan aspecten verkeer en vervoer, geluid, trillingen, externe veiligheid, landschap, natuur, bodem en water, landbouw, ruimtelijke functies, sociale aspecten en recreatie en economie.

3 dl.
ill.
CD-rom
Dl. 1 : Hoofdrapport deel A: hoofdlijnen. - 152 p. + CD-rom. Hoofdrapport deel A1: aandachtsgebieden. - 231 p.. Hoofdrapport deel B: achtergronden. - 472 p.. Bijlagenrapport. - 264 p.
Dl. 2 : Tracékaarten 1:10.000 en lengteprofielen. - 25 krt.
Dl. 3 : Bijlage thematische kaarten. - 124 krt.

Bijlagen