Technologische innovaties voor beleid : een verkenning naar factoren die invloed hebben op de opname van innovatieve opties in het beleid van Verkeer& Waterstaat : toegepast op het innovatiethema Wegdek van de Toekomst

Jan-Frens van Giessel
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
2002

Alhoewel er door diverse innovatieprojecten van V&W, waaronder Wegen naar de Toekomst (WnT), veel innovatieve opties worden geproduceerd, verloopt de ontwikkeling van de innovatieve optie tot een succesvolle innovatie moeizaam binnen V&W. Uit een interne studie naar het innovatiepotentieel van V&W (NOVA, 2000) blijkt dat het onderwerp innovatie veel aandacht krijgt binnen V&W, maar dat innovatieve ideeën lang niet altijd de toepassingsfase (implementatie) bereiken. Gebrek aan draagvlak tussen verschillende delen van de organisatie (waarvan de belangrijkste voor V&W beleid, kennis en uitvoering zijn) en gebrek aan goede interne communicatie worden hiervoor als belangrijkste reden genoemd. Een manier om de kans op implementatie van een innovatieve optie te vergroten is door meer aandacht te besteden aan het maken van de koppeling tussen aan de ene kant de innovatieve opties (aanbod) en aan de andere kant het beleid (vraag). Het doel van dit onderzoek is om aanbevelingen te doen aan het ministerie van V&W om de kans op opname van innovatieve opties in beleid te vergroten. Deze doelstelling zal worden uitgewerkt aan de hand van een concreet innovatieproject van V&W, namelijk Wegdek van de Toekomst (WvdT).

68 p.
bijl., ill.
DWW rapportnr. DWW-2002-028 ; Wnt rapportnr.: WnT 3 rapp.101
Met lit.opg.
Stageverslag i.h.k.v. de opleiding Natuurwetenschap& Innovatiemanagement (NW&I) van de Universiteit Utrecht