Technische en procedurele aspecten van het oprichten van akoestische afschermingen langs wegen : deel I: onderzoek = Technische und verfahrenstechnische Aspekte der Errichtung von Lärmschutzanlagen an Strassen : Teil 1: Untersuchungen = Technical and procedural aspects of constructing acoustic barriers along roads : part 1: survey = Aspects techniques et de procédure de l'aménagement d'écrans acoustiques le long des routes (1re partie)

Cauberg-Huygens Raadgevende Ingenieurs, J.C. Goudriaan, Ph. van Dool
[S.l.] : Interdepartementale Commissie Geluidhinder (JCG)
11-1983

Sinds de jaren '60 zijn door diverse overheidsinstanties, vooruitlopend op het in werking treden van de Wet geluidhinder maatregelen ter bestrijding van geluidhinder als gevolg van wegverkeer getroffen. De door 33 instants bij de aanleg van geluidwerende voorzieningen langs de weg opgedane ervaringen in de periode tot en met 1981 zijn d.m.v. een enquête geïnventariseerd. Tevens is een literatuurstudie verricht naar (buitenlandse) ervaringen, richtlijnen en aanbevelingen. De resultaten van de enquête en de literatuurstudie worden gegeven. In de bijlage wordt ook aandacht besteed aan maatregelen langs spoorwegen. Dit rapport vormt de onderbouwing voor deel II, waarin de resultaten zijn verwerkt tot een handleiding.

100 p.
Bijl., tab., fig.
Met lit.opg.
Met samenv. in het engels, duits, frans en ned.
Rapportnr.: VL-HR-05-03
Rapporttype en periode: Hoofdrapport 1980-1983
Rapportnr. instituut: 4949-3
Onderzoeksproject: Onderzoek naar de mogelijkheden van afschermde voorzieningen nabij de weg
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)