Stakeholdersanalyse Duurzaam inkopen : standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen

Interdepartementale Programmadirectie Duurzaam Inkopen, Ministerie VROM. Directie Communicatie, Verzijde, I.
Ministerie VROM
2010

De standpunten, wensen, ideeën en initiatieven van politieke partijen over duurzaam inkopen zijn beschreven en toegelicht. De standpunten zijn onderverdeeld in: duurzaam inkopen algemeen; milieucriteria en sociale criteria. Duurzaam inkopen algemeen is ingedeeld naar de volgende thema’s: voorbeeldrol van de overheid, innovatie, administratieve regeldruk, duurzaam hout. Milieucriteria en sociale criteria is ingedeeld naar de thema’s: rol van de overheid, bedrijven, eerlijke handel, sociale normen (o.a. kinderarbeid, mensenrechten, arbeidsrechten). De standpunten verwoord in parlementaire publicaties zijn integraal weergegeven, om volledigheid van het standpunt te garanderen.

Analyseschema AO Duurzaam inkopen, 18 november 2009
ill.
Met samenvatting.
17 p.