Stakeholdersanalyse Duurzaam inkopen : standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen : tweede aanvulling

Interdepartementale Programmadirectie Duurzaam Inkopen, Ministerie VROM. Directie Communicatie, Verzijde, I.
Ministerie VROM
2010

In deze tweede aanvulling zijn de publicaties verschenen tussen 28 januari 2010 tot en met 8 februari 2010 geanalyseerd.

De standpunten hebben betrekking op duurzaam inkopen, met name op de milieucriteria en sociale criteria voor duurzaam inkopen. Om na te gaan wat de politieke partijen, met name PvdA, CDA, ChristenUnie, VVD, D’66, SP, GroenLinks en PVV, zeggen over duurzaam inkopen is gezocht op internet, o.a. op de websites van politieke partijen en in een aantal officiële publicaties via Opmaat. Per politieke partij is het standpunt omschreven.

ill.
Met literatuuropgave.
Met samenvatting.
6 p.