Richtlijnen milieu-effectrapport als onderdeel van de studie naar de achterlandverbinding Rotterdam - Duitsland voor het goederenvervoer per spoor : vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat overeenkomstig artikel 410 eerste lid Wet Algemeen Bepalingen milieuhygiene

De achterlandverbinding Rotterdam-Duitsland voor het goederenvervoer per spoor is opgenomen in deel d van SVV II. Tot februari 1991 is er gelegenheid geweest tot inspraak. De commissie voor de milieu-effectrapportage heeft op 26 maart 1991 haar advies uitgebracht voor de richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport. Deze richtlijnen zijn opgesteld op basis van de adviezen van de mer-commissie en van de wettelijke adviseurs en op grond van de ontvangen inspraakreacties.

31 [7] p.
bijl. ; 30 cm