Reststerkte van dijkbekledingen : oriënterende bureaustudie : deel I

M. Klein Breteler, Waterloopkundig Laboratorium
Delft : WL|Delft Hydraulics = Waterloopkundig Laboratorium (WL) [etc.]
1991

Dit verslag beschrijft de resultaten van een oriënterende bureaustudie naar de gevolgen van golfbelasting op gezette dijkbekledingen met initiële schade aan de toplaag. Er wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis over reststerkte (restweerstand), gekarakteriseerd door de tijdsduur tussen initiële schade en de blootlegging van de dijkkern als gevolg van golfaanval. De aandacht is geconcentreerd op de voor Nederland belangrijkste drie constructietypen. De ervaringen opgedaan uit modelonderzoek en uit verslagen van praktijkschaden zijn samengevoegd met theoretische beschouwingen. Het verslag vormt een basis voor vervolgonderzoek.

108 p.
ill.
H 195
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), in het kader van het steenzettingenonderzoek voor de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW-A2).