Rapport inzake een geohydrologisch onderzoek voor de bouw van de Wijkertunnel (met 10 bijlagen)

J. Lambert, Rijksinstituut Voor Drinkwatervoorziening (RVDV), hydrologische hoofdafdeling
Voorburg : RVDV
1982

Advisering inzake de bemaling van de bouwputten t.b.v. de onder het Noordzeekanaal aan te leggen Wijkertunnel. Aan beide kanten van het Noordzeekanaal zal voor de bouw van de opritten van de tunnel een bouwput worden gegraven; deze bouwputten zullen d.m.v. een (tijdelijke) bronbemaling moeten worden drooggehouden. Dit rapport brengt verslag uit over de resultaten van het op locatie uitgevoerde geohydrologische onderzoek en gaat nader in op de berekening van de bodemconstanten en de capaciteit van de te installeren bemalingen. Verder wordt aandacht besteed aan de tijdens de bemalingen in de omgeving te verwachten verlagingen van de grondwaterstanden, c.q. -stijghoogten, alsook aan de kwaliteit van het daarbij op te pompen grondwater.

43 p.
ill., bijl.
Rapportnr. hy.h-82-14
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Sluizen en Stuwen (RWS, SS)