Projectplan Waterwet : versterking Houtribdijk

Royal Haskoning, DHV
[S.l.] : Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Midden-Nederland (RWS, MN)
09-2016

De Minister van Infrastructuur en Milieu besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige projectplan tot versterking Houtribdijk vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan. Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen Projectplan. Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan tenminste een beschrijving te beva?en van het betrokken werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. Door de maatregelen beschreven in dit Projectplan wordt het waterstaatswerk ‘Houtribdijk’ gewijzigd, de wijziging geschiedt op initiatief van Rijkswaterstaat Midden-Nederland als beheerder van de dijk. In onderhavig document wordt een beschrijving gegeven van de werkzaamheden aan het waterstaatswerk Houtribdijk, de wijze van uitvoering en de voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen.

73 p.
Kenmerk: HB 2964890
Versie 6.1
Definitief
In opdracht van RWS, MN