Parkeerproblemen in woongebieden - oplossingen voor de toekomst

D. Snellen, K. Nabielek, L. Zaaijer, P. van de Coevering, Planbureau voor de Leefomgeving
NAi Uitgevers
07-2008

De vraag naar parkeerruimte neemt de komende decennia aanzienlijk toe en het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat betalen voor gebruik van parkeergelegenheden in woongebieden in de toekomst onontkoombaar is.
Niet alleen binnensteden, maar ook de Vinex-wijken kampen met steeds grotere parkeerproblemen. De problemen nemen toe doordat het autobezit per huishouden groeit, door het beleid om woningbouw zoveel mogelijk binnen de stedelijke gebieden te bundelen en doordat gemeenten bij nieuwe woningbouw in de stad de meer kapitaalkrachtige huishoudens aan trekt. Voor de benodigde parkeeruitbreiding lijken alleen dure gebouwde oplossingen, zoals stallingsgarages en mechanische parkeersystemen, uitkomst te bieden. De investeringen voor deze systemen zijn echter hoog, waardoor een nieuwe manier van parkeerregulering, betalen voor gebruik, wenselijk is. Door het principe ‘de gebruiker betaalt' zijn er mogelijkheden om de duurdere parkeeroplossingen te financieren. Ook zal het leiden tot een eerlijker verdeling van de kosten. Niet-autobezitters betalen dan niet langer mee aan parkeervoorzieningen voor auto-bezitters en huishoudens met één auto betalen niet mee aan parkeervoorzieningen voor huishoudens met twee auto's. Het Planbureau verwacht dat hierdoor mensen bewuster kiezen voor wel of geen (tweede) auto.

85 p.
ISBN 978 90 5662 670 9
Uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM