Overstromingsrisicozonering in Nederland: hoe in de ruimtelijke ordening met overstromingsrisico’s kan worden omgegaan [elektronische uitgave]

Deltares (Delft), Ministerie VROM, Pieterse, N., Planbureau voor de Leefomgeving (Den Haag/Bilthoven)
PBL
2009

Voor drie eilanden in de Zuidwestelijke Delta (de Hoekse Waard, IJsselmonde en het Eiland van Dordrecht) is op basis van drie soorten kaarten aangegeven hoe bestuurders en ruimtelijke planners met overstromingsrisico’s kunnen omgaan. Het gaat daarbij om een gevarenkaart, met informatie over de snelheid waarmee het gebied overstroomt en de diepte van het water, een risicokaart, met informatie over de locatiespecifieke risico’s van slachtoffers of schade, en tot slot een gebiedsperspectievenkaart, met informatie over de mogelijke inrichtingsmaatregelen voor de verschillende risicozones.

ill.
ISBN 9789078645306
Met samenvatting.
Met literatuuropgave.
65 p.