Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening : Ontwerp AMVB Ruimte

Ministerie VROM
2009

De Amvb Ruimte komt in 2 rondes tot stand. De eerste tranche bevat, zoals aangekondigd in de Realisatieparagraaf (‘Realisatie Nationaal Ruimtelijk beleid’), een beleidsneutrale omzetting van bestaand beleid. Deze kaders zijn afkomstig uit de PKB’s Nota Ruimte, Derde Nota Waddenzee, Structuurschema Militaire Terreinen en Project Mainportontwikkeling Rotterdam. De tweede tranche van de amvb zal nieuw beleid bevatten.

Publicatie bevat bijl.: Nota van toelichting Ontwerp besluit AMvB Ruimte en

Kaarten Ontwerp besluit AMvB Ruimte, zie bestandsnaam.
40 p.