Onderzoek VROM-taakvelden provincie Fryslân : Onderzoek VROM en V&W-taakvelden provincie Fryslân

, Ministerie VROM. VROM-Inspectie. Regio Noord. Afdeling Overheden, Wal, R.T.C. van der
VROM-Inspectie
2008

Uit een gezamenlijk onderzoek van de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer & Waterstaat dat in de tweede helft van 2007 is uitgevoerd, blijkt dat de provincie Friesland het grootste deel van haar VROM-taken en watergerelateerde taken (op het gebied van Verkeer & Waterstaat) goed uitvoert. De provincie presteert met name goed bij de ruimtelijke taken (streekplan, beoordeling gemeentelijke plannen, stimulering en een aantal overige taken). Ook een aantal specifieke milieutaken (geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid) en het grootste deel van de taken op het gebied van wonen voert de provincie goed uit. Het toetsingsinstrument voor gemeentelijke ruimtelijke plannen en de beleidsnotitie Toezicht en handhaving bij Bodemsaneringen zijn zelfs als excellent gekwalificeerd en kunnen als voorbeeld dienen voor andere provincies. Verbeteringen zijn nodig in de uitvoering van taken bij milieutoezicht, de huisvesting van statushouders en een aantal watergerelateerde taken, zoals onderhoudsbaggeren, rioleringstaken en lozingen in niet-gerioleerde gebieden en taken op het gebied van badinrichtingen en zwemgelegenheden. Bij de uitvoering van deze taken stellen de beide inspecties verbeteringen voor.

Kopie.
Deel 1: Samenvatting (19 p.). - Deel 2: Onderzoek VROM en V&W-taakvelden (99 p.)
2 dl.