Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade langs de Aalkeet-Binnenpolder

Centrum voor Onderzoek Waterkeringen
Delft : RWS, COW
1973

In het kader van het systematisch kadeonderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de kade rond de Aalkeet-Binnenpolder. Deze behoort tot het Hoogheemraadschap van Delfland en ligt in de provincie Zuid-Holland. De kade beschermt een tamelijk diepLiggend agrarisch gebied met daarin enige bebouwing. Het onderzoek is uitgevoerd in de kaden langs de Boonervliet en Zuidbuurt.
Er is een verkenning uitgevoerd,waarbij onder meer dwarsprofieleN zijn gemeten, de bestaande geologische en bodemkundige gegevens zijn geanalyseerd en  gegevens omtrent onderhoud en gedrag van de kade werden verzameld. Het grondmechanisch onderzoek is uitgevoerd door het Laboratorium voor Grondmechanica (L.G.M.).

68 p.
ill.
A73.009
Opgenomen is:
- Kadeonderzoek Aalkeet-Binnenpolder ; CO21734-0/18 ; 10 augustus 1973
- Stabiliteitsberekeningen,door het LGM uitgevoerd ten behoeve van de verbetering van de boezemkade van de Aalkeetbinnenpolder en de Sluispolder langs de Zuidbuurt en de Korte Buurt ; CO-22873-0/10