Notitie participatie en inspraak in milieu- en ruimtelijk ordeningsbeleid en -wetgeving

Ministerie VROM
VROM
2007

Notitie die ingaat op de manier waarop inspraak en burgerparticipatie zich de afgelopen jaren binnen het beleid bij VROM hebben ontwikkeld en hoe een aantal recente ontwikkelingen, waaronder het wetsvoorstel betreffende introductie van de milieueffectrapportage voor plannen en Inspraak Nieuwe Stijl, hierbinnen te plaatsen zijn. Ook de ontwikkelingen in het kader van de Tracéwet zijn hierbij meegenomen.

Kopie
4 p.