Nota Mobiliteit : naar een betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW)
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)
30-09-2004

Nationaal verkeers- en vervoerplan voor de periode tot en met 2020. In de Nota Mobiliteit wordt het ruimtelijk beleid, zoals vastgelegd in de Nota Ruimte, verder uitgewerkt en wordt het verkeers- en vervoerbeleid beschreven. De Nota Mobiliteit beschrijft na een algemene visie op verkeer en vervoer in het eerste hoofdstuk achtereenvolgend het beleid voor de verschillende soorten mobiliteit: wegverkeer, openbaar vervoer, spoor en fiets, luchtvaart en scheepvaart. Ook wordt het beleid om negatieve effecten voor veiligheid en leefomgeving tegen te gaan beschreven. Tot slot volgt de financiële uitwerking

160 p.
In samenwerking met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)