Naar een haalbare regelgeving in een duurzaam veilig verkeers- en vervoerssysteem

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS), J.A.J. Neeskens, M.T.A.B. Laemers
Nijmegen : ITS
1995

De mogelijke vormen van regelgeving binnen het concept Duurzaam Veilig worden verkend. De samenhang, de werking en de effecten van de verschillende regelgevingssystemen worden in kaart gebracht, met het oog op duurzame verkeersveiligheid. Vervolgens wordt meer specifieker ingegaan op de haalbaarheid en de wenselijkheid van (aanvullende) regelgeving op de terreinen ruimtelijke ordening en wegbeheer. Besloten wordt met conclusies en aanbevelingen en met kansrijke oplossingsrichtingen ten behoeve van een duurzaam veilige verkeersregelgeving.

150 p.
tab.
Met lit. opg.
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding P. van Vliet (AVV), L. Gunther Moor, H. Katteler (ITS)