MER Loswal Noord : verspreiding van toxische stoffen in de Noordzee en Waddenzee

Waterloopkundig Laboratorium (WL)
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1993

MER waarin 4 alternatieven (voornamelijk bestaande uit een verplaatsing van 6 km) voor Loswal Noord onderzocht zijn.
Loswal Noord ligt 5 km uit de kust bij Hoek van Holland en voldoet niet als stortplaats van licht verontreinigd slib omdat van de jaarlijkse hoeveelheid van 8 miljoen ton (droge stof) er 45% door de heersende stromingen richting Waddenzee gevoerd wordt waar het voor een groot deel sedimenteert, terwijl 35% van het slib zelfs terugkeert naar de plaats waar het vandaan kwam namelijk de Euro-Maasgeul en de westelijke havens van de Rijnmond.
Met behulp van het MANS-TOX model heeft men berekend dat de 4 alternatieven geen gunstig effect hebben op het sedimenttransport naar de Waddenzee.

bijl., tab., graf.
T1139/T1211
In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)
Verslag modelmatig onderzoek
Met lit. opg.