MCA en MKBA: structureren of sturen? : een verkenning van beslissingsondersteunende instrumenten voor Nuchter omgaan met risico's

Lebret, E., Leidelmeijer, K., Ministerie VROM. DGM. Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling, Poll, H.F.P.M.
RIVM
2005

Centraal staat de vraag op welke wijze bij de afweging van milieurisico's gebruik gemaakt kan worden van maatschappelijke kosten-batenanalyse en multi-criteria-analyse. Het rapport bespreekt MKBA- en MCA-toepassingen aan de hand van enkele voorbeelden van milieugezondheidsproblemen, gevaarlijke stoffen en voedselveiligheid. Veel van de in de literatuur aangetroffen voorbeelden blijken geen MKBA in strikte zin. Niet alle relevante aspecten worden in geld uitgedrukt. In vrijwel alle gevallen is feitelijk sprake van kosten- of kosteneffectiviteitanalyses. Uit de besproken voorbeelden komen grote verschillen naar voren in gebruikte methoden en wijze van uitvoering.

ill.
Onderzoek in het kader van het project Handreiking nuchter omgaan met risico's.
Met literatuuropgave.
Met samenvatting in het Nederlands en Engels.
104 p.
Rapport / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu