Mainport Schiphol : beleidsinformatie : Achtergronddocument

Project Mainport Schiphol
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart (DGTL), project Mainport Schiphol
16-12-2005

Behandelt de groeiende woningbehoefte en de ruimtelijke beperkingen als gevolg van Schiphol en de effecten van de luchthaven, zoals geluid, emissie en externe veiligheid, in beeld. Er is aandacht voor de liberalisatie van de luchtvaart, de opkomst van goedkope vliegmaatschappijen, technische ontwikkelingen en de toenemende vraag naar luchtvaart. Daarbij wordt uitvoerig ingegaan op de capaciteitsontwikkeling van Schiphol. Gaat in op de rol van de overheid.
Het achtergronddocument vat de actuele kennis uit diverse onderzoeken rond de Mainport Schiphol samen. Het is bedoeld als feitenbasis voor een open discussie tussen Kamer en staatssecretaris en dient als bouwsteen voor het kabinetsstandpunt in april 2006.

Opgesteld door het project Mainport Schiphol, een gezamenlijk project van de ministeries van Verkeer en Waterstaat (VenW), van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en van Economische Zaken (EZ)