Maatgevende schepen ten behoeve van richtlijnen vaarwegen CEMT-klasse I t/m IV

Commissie Vaarwegbeheerders (CVB)
Dordrecht : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK)
07-1980

Voor het vaststellen van technische normen heeft de CVB als uitgangspunt gekozen de normen te baseren op de afmetingen van maatgevende schepen per CEMT-klasse. Deze standaard schepen vormen voor wat betreft hun afmetingen de ondergrens van de betreffende CEMT-klasse en kunnen daarom voor de klasse in principe niet representatief worden geacht. In verband hiermee is een nader onderzoek ingesteld naar de samenstelling van de vloot per CEMT-klasse om zodoende de afmetingen van de maatgevende schepen te kunnen vaststellen.

31 p.
Bijl. 3 vooronderzoek van de werkgroep bruggen
90 p.