Leidraad voor het opstellen van bedrijfsmilieuplannen

J.J.B. van Kerkhoff, T. van der Tak, R.A. van Tilburg, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Den Haag : Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
1996

Beschrijving van de wijze waarop een bedrijfsmilieuplan tot stand moet komen (procedure, fasering en het omgaan met knelpunten) en de inhoudelijke eisen waaraan het moet voldoen. Daarbij wordt in globale termen het traject aangegeven na de totstandkoming van het bedrijfsmilieuplan. Hierbij wordt de planning en het overleg tussen bedrijf en vergunningverlenende overheid gestructureerd. Daarnaast is het mogelijnk de voortgang van de realisatie van milieudoelstellingen op bedrijfstakniveau te volgen en inzicht te verkrijgen in de knelpunten van algemene aard die zich daarbij voordoen.

48 p.
bijlagen, ill.
(Milieu& Industrie)
Opgesteld door Facilitaire Organisatie Industrie
Gewijzigde versie
Tot stand gekomen in overleg met de bij het doelgroepbeleid betrokken overheden en branche-organisaties
Rapport nr. VROM 97173/h/8-97 22560/210