kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2002

Ministerie VROM, Ministerie VROM. VROM-Inspectie, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Bilthoven)
Ministerie VROM
2003

Het rapport is gebaseerd op de resultaten van de meetgegevens over 2002, die de waterleidingbedrijven uitvoeren ter controle van de drinkwaterkwaliteit en de gebruikte grondstof. De meetgegevens worden jaarlijks op grond van de Waterleidingwet aan de VROM-Inspectie gerapporteerd. Het RIVM heeft deze cijfers in samenwerking met de VROM-Inspectie verwerkt. Uit de gegevens blijkt dat ook in 2002 de wettelijke voorschriften met betrekking tot de controle van het drinkwater goed zijn nageleefd. De kwaliteitsgegevens zijn getoetst aan de normen van het Waterleidingbesluit dat in 2001 van kracht geworden is. De meetprogramma's zijn met ingang van 2002 volgens de eisen van dit besluit uitgevoerd.

graf., krt., tab.
Met index.
Met samenvatting.
44 p.
VROM 3272