Joint convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management : Dutch national report 2006 : national report of the Kingdom of the Netherlands : second review conference (May 2006) : Joint convention : Dutch national report 2006

Ministerie VROM
Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment
2005

Tweede rapport op grond van artikel 32 van het Gezamenlijk Verdrag inzake de Veiligheid van het Beheer van Bestraalde Splijtstof en inzake de Veiligheid van het Beheer van Radioactief Afval (Trb. 1999, 164), waarin de maatregelen zijn vermeld die Nederland genomen heeft ter nakoming van de verplichtingen uit dit verdrag.

Kopie.
fig., tab.
Titel in publ.: 2nd National Report of the Netherlands.
Met literatuuropgave.
126 p.