Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (31953) : Ministeriële regeling omgevingsrecht

Ministerie VROM
2009

In dit wetsvoorstel zijn wijzigingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) opgenomen die ervoor zorgen dat de tekst van de wet op het moment van inwerkingtreding volledig en actueel is. Het gaat daarbij onder meer om aanpassingen in verband met andere in voorbereiding zijnde of in werking getreden wet- en regelgeving, zoals de Waterwet, het voorstel voor de Dienstenwet ter implementatie van de Europese dienstenrichtlijn, de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de zogenaamde 'Grondexploitatiewet'. Het gaat daarbij veelal om technische aanpassingen. Een uitzondering daarop vormt de toestemming in het kader van de grondexploitatie die aan het wetsvoorstel wordt toegevoegd. Er wordt daarmee een extra toestemming in de omgevingsvergunning geïntegreerd.

Dossier 31953
Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling. Beide publicaties zijn als pdf toegevoegd.
inwerkingtreding: Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
83 p.