Interim-rapport Werkgroep Waterkwaliteit IJsselmeerpolders (voorzitter G.P. Felius) ; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (ZZW), Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) en Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders

Werkgroep Waterkwaliteit IJjsselmeerpolders
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1967

Het doel van de werkgroep is, het opstellen van richtlijnen ten aanzien van de maatregelen die moeten worden genomen om de kwaliteit van het water in het gebied van de IJsselmeerpolders te handhaven en zo nodig te verbeteren. Deze maatregelen hebben zowel betrekking op het oppervlaktewater als op het grondwater. De te nemen maatregelen kunnen bestaan uit het geven van voorschriften betreffende het lozen van ongewenste vloeibare en vaste afvalstoffen, het oprichten of doen oprichten van nodig geachte zuiveringsinrichtingen, alsmede het instellen van een doelmatig controleapparaat op de kwaliteit van het openbare water.

8, [8] p.
Bevat tevens: "Ontwerp-verordening tegengaan waterverontreiniging in de Zuidelijke IJsselmeerpolders", en een toelichting daarop.