Integraal waterbeheer Ketelmeer : rekenen aan slibtransport in het kader van het saneringsonderzoek Ketelmeer

G. Blom, Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgroep Natuurbeheer Sectie Waterkwaliteit en Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Directie Flevoland
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Flevoland (RWS, FL)
1992

Verslag wordt gedaan van een aantal berekeningen rond de problematiek van de verontreinigde waterbodem in het Ketelmeer. Daarvoor is gebruik gemaakt van een tweetal modellen, te weten het eerder, op basis van model STRESS-2d, ontwikkelde slibtransportmodel voor het Ketelmeer en het in het kader van deze studie ontwikkelde model EXPCHEM. Dit laatste model berekent, op basis van de resultaten van STRESS-2d en schattingen omtrent de kwaliteit van het aangevoerde IJsselslib op de langere termijn, de ontwikkeling van de kwaliteit van de waterbodem op een termijn van 20 jaar. Deze studie heeft zich m.n. gericht op de gehalten Cd en PCB-153 in de waterbodem van het Ketelmeer. Incidenteel optredende harde stormen kunnen, zeker als ze samen gaan met een hoge IJsselafvoer het proces van natuurlijke afdekking verstoren. De aanleg van dammen in het meer kan een grote invloed hebben op de opwerveling van slib in de luwte van de dam. Simulatieberekeningen voor een drietal scenario's voor de volgorde waarin baggerwerkzaamheden in het Ketelmeer worden uitgevoerd leiden tot de conclusie dat de werkzaamheden het beste in oost-west richting kunnen plaatsvinden.

48 p.
fig., tab.
Rapport onder verantwoordelijkheid van Projectgroep Integraal Waterbeheer Ketelmeer
Met lit. opg.