Integraal waterbeheer Ketelmeer : een kwantitatieve analyse van het ecosysteem Ketelmeer - Deel I : de inventarisatie van het aquatisch ecosysteem Ketelmeer

Maarten Platteeuw en Jan H. Beekman, Rijksuniversiteit Groningen, Zoölogisch Laboratorium en [Ministerie van Verkeer en waterstaat] Rijkswaterstaat, Directie Flevoland (RWS, FL)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Flevoland (RWS, FL)
1993

Uitvoerig wordt ingegaan op het verzamelen van de kwantitatieve gegevens over de diverse in het Ketelmeer en omgeving voorkomende organismen en ook de resultaten van deze inventarisatie worden nauwkeurig beschreven. De in dit deel gepresenteerde informatie geeft voor alle groepen van organismen een redelijk beeld van het tegenwoordige voorkomen in het Ketelmeer en, waar mogelijk, ook van het voorkomen in vroegere tijden. Dit laatste is gedaan om voor zo veel mogelijk organismen eveneens aan te geven wat de potentiële draagkracht van het gebied zou kunnen zijn, zonder effecten van hetzij hypertrofiëring hetzij chemische verontreiniging. Achtereenvolgens komen ter sprake: fytoplankton, zoöplankton, bodemfauna, vis, water- en oeverplanten en vogels.

VI, 239 p.
fig., tab.
Onderzoek uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Projectgroep Integraal Waterbeheer Ketelmeer