Integraal beleidsplan Haringvliet Hollandsch Diep Biesbosch : rapportage fase 2 : analyse en selectie

[Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland]
Rotterdam : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)
1991

Tweede fase in de realisering van een integraal beleidsplan voor Haringvliet, Hollands Diep en Biesbosch. Fase 2 vormt de feitelijke, kwantitatieve beleidsanalyse waarbij alternatieve ontwikkelingsrichtingen worden geformuleerd en uitgewerkt in concrete maatregelen, geanalyseerd en zodanig gepresenteerd dat het Bestuurlijk Overleg een afweging van alle betrokken belangen kan maken en een voorkeur kan aangeven vooréén van de alternatieve ontwikkelingsrichtingen en bijbehorend pakket van maatregelen. Het accent is gelegd op de maatregelen die vanuit het waterbeheer denkbaar zijn. In de deelrapporten worden de effecten voor een bepaald belang beschreven.

[13] dl.
fig. : tab. ; 30 cm
Bestaat uit: Hoofdrapport. - Samenvatting. - Dl. A Landbouwwatervoorziening. - Dl. B : Drinkwatervoorziening. - Dl. C Koelwatervoorziening. - Dl. D : Beroepsscheepvaart. - Dl. E Recreatie. - Dl. F : Infrastructuur. - Dl. G: Veiligheid. - Dl. H : Waterkwaliteit en ecologie. - Dl. J 1-2 : Waterbeweging en morfologie. - Dl. K MKE-methodiek. - Dl. L : Uitgangsdocument beleidsanalyse