Gericht technische inspectie betonschade rijdek Coenbrug (Westzijde de Zaan) : inspectierapport : inspectie / risico-inventarisatie

J. Wever ; Arcadis Nederland
Rotterdam : Arcadis
10-07-2018

Duiding bij het lezen van inspectierapport Betonschade Coenbrug: In de inspectierapporten worden de volgende risiconiveaus benoemd De risiconiveaus zijn: 1. Verwaarloosbaar: kans van optreden is zeer klein. Bijvoorbeeld: een onderdeel is net nieuw, net vervangen of net onderhouden. 2. Beperkt: een risico kent een kleine kans en/of beperkte gevolgen. Het onderhoud kan met een lange bandbreedte worden ingepland. Bijvoorbeeld: een voegovergang is al een tijdje in gebruik, er zijn geen of weinig schades en op basis van de ontwerplevensduur mag verwacht worden dat deze nog zeker 10 jaar mee kan. 3. Verhoogd: een risico kent een vrij grote kans van optreden of grotere gevolgen. Bijvoorbeeld: dezelfde voegovergang heeft meerdere kleine schades of op basis van de referentie wordt verwacht dat deze nog ca. 5 jaar mee kan. Er wordt een onderhoudsmaatregel geadviseerd, maar deze hoeft niet direct uitgevoerd te worden. 4. Hoog: een risico met een vrij grote kans van optreden en grotere gevolgen. Bijvoorbeeld: de voegovergang met meerdere schades, waardoor ook vervolgschade ontstaat aan de onderliggende constructie of de ontwerplevensduur is bijna verstreken. Er wordt een onderhoudsmaatregel geadviseerd, deze moet in een periode met een korte bandbreedte worden uitgevoerd. 5. Onacceptabel: een risico met een grote kans van optreden en groot gevolg. Bijvoorbeeld: de schades aan de voegovergang hebben al schades veroorzaakt aan de onderliggende constructie. Er wordt een maatregel geadviseerd die op korte termijn (voor het uiterste adviesjaar) moet worden uitgevoerd. Het uitvoeren van deze of een alternatieve maatregel kan nodig zijn om de veiligheid te borgen maar ook om de functionaliteit te borgen en te voorkomen dat gebreken of storingen optreden. 6. Acuut: er moeten direct maatregelen worden getroffen om het risico ongedaan te maken. Een ‘onacceptabel’ risico wil niet zeggen dat er sprake is van direct onveilige situaties, maar kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op een optimale aanwending van het onderhoudsbudget. In de programmering kan gekozen worden dit soort risico’s (tijdelijk) toch te accepteren, bijvoorbeeld omdat onderhoud dan gecombineerd kan worden met andere maatregelen. Het laatste inspectierapport dateert van 10 juli, maar de inspectie zelf was op 12 en 13 juni. Omdat er ter plekke een acuut risico was geconstateerd, heeft Rijkswaterstaat meteen maatregelen getroffen die voor de publicatie van het rapport op 10 juli al zijn verholpen.

26 p.
bijl., ill.
Van Doorn : zaaknummer RWS: 31084624
Projectnummer: D03061.000287.912
Referentie: 079905130 A
Status: Concept
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)