Het werk van het Instituut voor Oecologisch Onderzoek in de IJsselmeerpolders

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, door J.H. Mook
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1963

Het biologisch laboratorium van het Instituut voor Oecologisch Onderzoek heeft tot taak waarnemingen te verrichten over de kolonisatie van de IJsselmeerpolders door enkele diersoorten. Geeft een kort overzicht van het doel en de werkwijze van het laboratorium en van enkele van de bereikte resultaten. Eerst wordt in het kort geschetst hoe het Instituut voor Oecologisch Onderzoek in het algemeen werkt, om daarna enkele theoretische achtergronden van het werk in de IJsselmeerpolders aan te duiden en de werkwijze en de resultaten ervan enigszins gedetailleerd te bespreken. De besproken diersoorten zijn het Grote Koolwitje (Pieris brassicae L.), een vlieg (Lipara lucens Mg.) die gallen veroorzaakt in riet, en de mol (Talpa europea L.).

11 p.
(Flevo-Bericht ; A no. 36)
Voordracht gehouden voor de Landbouwkundige Vergadering van de Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders) op 16 juli 1962
Met lit. opg.