Het voorkomen van de morinelplevier (charadrius morinellus) in de IJsselmeerpolders in de jaren 1961 t/m 1966

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Landbouwkundige Hoofdafdeling, door H. van Elburg en A. van den Berg
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1967

In 1966 werd gedurende het broedseizoen een onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van morinelplevieren in Oostelijk Flevoland. De opzet was in dit gebied de broedplaatsen en broedgewoonten van deze vogelsoort te leren kennen, opdat beschermingsmaatregelen voor de legsels zouden kunnen worden getroffen.

11 p.
bijl., krt., tab.
(Intern Rapport ; no. 72)
Met samenvatting
Met lit. opg.