Het macrozoöbenthos op twee debietraaien in het oostelijk deel van de Westerschelde

Tom Ysebaert, Nico Deregge en Patrick Meire, [Rijksuniversiteit Gent], Laboratorium voor Ecologie der Dieren [= Laboratorium voor oecologie der dieren, zoogeografie en natuurbehoud] en Instituut voor Natuurbehoud
[S.l.] : [s.n.]
1991

In dit rapport worden de resultaten van de macrozoöbenthosbemonstering op twee dwarsraaien weergegeven. Naast de presentatie van de ruwe data, wordt het voorkomen, zowel als de densiteit en de biomassa van het macrozoöbenthos kort besproken. Tevens wordt een eerste aanzet gegeven tot verdere analyse van de resultaten a.h.v. een 'Two Way INdicator SPecies ANalysys' (= TWINSPAN-analyse). Deze multivariate analyse wordt gekoppeld aan een aantal abiotische karakteristieken (diepte, zoutgehalte, sedimentkarakteristieken). Er wordt echter nog geen relatie gemaakt met de gemeten hydrodynamische omgevingsvariabelen.

53 p.
ill. ; 30 cm
WWE rapport no. 24
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW)
In het kader van het projekt PROEST*1
Met lit. opg.